Samordningsförbund

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. För de allra flesta fungerar myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. Men för vissa grupper av individer föreligger dock ett behov av fördjupad samordning rehabilitering mellan parterna.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Utifrån ovanstående lag bildades Samordningsförbundet den 7 maj 2014 genom att alla parter godkänt förbundsordning. Förbundet ägs och finansieras gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget samt kommunerna Täby och Österåker. Förbundschef tillsattes 1 september 2014.

Förbundets ändamål att inom kommunerna Täby och Österåkers geografiska område att svara för en finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet insatser. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

Samordningsförbundets huvuduppgift

  1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
  2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
  3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
  4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
  5. Besluta om förbundets arbetsordning.
  6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
  7. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Regionssamarbete mellan förbunden i stockholms län

http://www.finsamstockholm.se/

Mer om samordningsförbundens hittar du på:

http://www.finsam.se
http://www.nnsfinsam.se/