Samordningsförbund

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. För de allra flesta fungerar myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. Men för vissa grupper av individer föreligger dock ett behov av fördjupad samordning rehabilitering mellan parterna.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Utifrån ovannämnda lag bildades Samordnings-förbundet Södra Roslagen den 7 maj 2014. Förbundet utökades 2019 och finansieras idag av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Förbundets ändamål att inom kommunernas geografiska område att svara för en finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet insatser. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

Samordningsförbundets huvuduppgift

  1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
  2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
  3. Finansiera insatser som för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
  4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
  5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade insatser. De insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via det för parternas gemensamma uppföljningssystem SUS.
  6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
  7. Besluta om samordningsförbundets arbetsordning

 

 

 

 

 

 

 

Informationsfilm om FINSAM

Nationellt om samordningsförbundens 

http://www.finsam.se
http://www.nnsfinsam.se/