Projektet MIA Roslagen har följande insatser:

Samverkansteam
Projektet har sex team som träffas minst varannan vecka. I varje team sitter en representant från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och minst en kommunrepresentant. 

Ungdomsvägledning 
För att stärka samverkan för yngre deltagare har vi vägledare som bland annat arbetar med motiverande samtalsteknik och har ett förstärkt samarbeta med det kommunala aktivitets ansvaret (KAA) och studier/utbildning. Vägledningen kan ske parallellt med andra insatser.

Motiverande Kurs
Projektet har två medarbetare som arbetar deltid som kursledare.  Kursen pågår i ca 10 veckor  antingen Norrtälje och Täby.Kursen vänder sig till den som behöver stöd i att närma sig eller komma tillbaka till arbetslivet och består av föreläsningar, samtal, samt övningar i grupp. Med gruppen som verktyg får deltagarna, utöver att inhämta kunskap, en social utmaning samt få sammanhang och rutiner. Detta skapar förutsättningar för närmande mot i första hand arbetsträning, och i förlängningen mot ordinarie arbetsmarknad eller studier.

Metoder och arbetssätt:
•Självreflekterande övningar kring intressen, förmågor, behov, kompetenser och värderingar.
•Motiverande samtal,
•Samtal om stress, ångest och sömn
•Arbetsmarknadsanalys
•Studievägledning
•Studiebesök hos  i första hand Arbetsintegrerade sociala företag.

Mål med kursen
Att vid kursens slut kunna formulera realistiskt mål/delmål inför vidare planering inom MIA projektet

Supported employment– individanpassat stöd mot arbetsmarknaden
Projektet har 3-4 projektmedarbetare som arbetar hel- eller deltid som arbetscoaher vars uppgift är att arbeta med supported employment handledning av deltagare, kartläggning av behov/intressen/mål och delmål i syfte att ge stöd för att finna, få och behålla ett arbete alternativ att närma sig arbetsmarknaden.

Arbetsträningsplatser

Arbetsträning Arbetsgivare
Arbetsträning i MIA-projektets kan även arbeta med arbetsträning/praktik hos en extern arbetsgivare.
Praktik hos externa arbetsgivare kan vara en naturlig stegförflyttning efter avslutad arbetsträning hos Afs-företagen.

Arbetsträningsplatser Arbetsintegrerade sociala företag (ASF)
Samordningsförbundet har tillsammans med MIA projektet Roslagen  avtal med följande företag för arbetsträning: Reinnovation (Täby), Berga Beds (Österåker), Selmas hunddagis (Österåker), Resurs i Roslagen (Norrtälje) , Café Rekommendera (Norrtälje), Roslagskrafter (Norrtälje) och Väddö Hälsoträdgård (Norrtälje). Nedan finner du några informationsfilmer från ASF:en