Delprojektet MIA- Rådgivande teamet i Täby och Österåker

Projektets övergripande mål är att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning. Projektet bygger på att deltagarna genom rätt stöd och insatser ska nå eller närma sig arbete/studier eller ordinarie insatser utifrån sina förutsättningar.

Vilka vänder sig MIA till?

Under projekttiden, april 2017 till maj 2020, beräknas delprojektet, Mia-Rådgivande teamet, kunna ta emot minst 170 personer i projektets insatser.

Målgruppen för projektet är personer (16-64 år) boende i Täby eller Österåker och som har behov av samordnat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden och/eller bli självförsörjande genom eget arbete.

Prioriterad grupp är unga, 16 – 35 år, (med funktionsnedsättning), och/eller en komplex situation.

Deltagandet i MIA är frivilligt

Hur arbetar MIA?

Delprojektet Mia-Rådgivandet teamet i Täby/Österåker består av cirka 10 medarbetare, som arbetar inom de olika insatserna i projektet. Inremittering av deltagare i projektet sker av ordinarie handläggare till teamet som gör en gemensam kartläggning av deltagarens behov och

i samråd med ordinarie handläggare beslutar om lämplig insats som kan erbjudas deltagaren.

Vilka insatser har MIA?

Delprojektet i Täby/Österåker kommer att arbeta med individuellt stöd utifrån metoderna IPS, Supported Employment och Case Management och med tidsbegränsade gruppverksamheter som självstärkande förrehabiliteringskurs och kurs med arbetslivsinriktning eller studiemotiverande. Projektet ska även erbjuda arbetsprövning/arbetsträning på sociala företag.

Projektet strävar efter att så snabbt som möjligt kunna erbjuda varje deltagare en aktivitet i form av gruppverksamhet eller arbetsträning, i syfte att närma sig arbetsmarknaden.

När startar MIA?

Från 1 april 2017 har de första deltagarna erbjudits insatser inom ramen för MIA-Rådgivande teamet.

För mer information om projektet se Mia- Rådgivande teamet,  projektbeskrivning

Faktablad MIA med kontaktuppgifter